Kickboxing Zabrze Wajdy

0
535
Rate this post

O klubie
Regulamin

Klubu Sportowego „FUX” – ZABRZE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Kickboxerskiego Klubu Sportowego ,,Fux” 41-800 Zabrze ul. Wajdy 7

Kickboxerski Klub Sportowy ,,Fux”świadczy usługi w zakresie: zajęć sportowo-rekreacyjnych z technik Kickboxingu, K-1, Muay-Thai.

§ 2

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwłaszcza ci którzy zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych.

§ 3

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 4

Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 5

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do uiszczenia miesięcznej składki. Opłata za korzystanie z usług jest uiszczona z góry. Klienci, którzy nie uiścili należnych opłat nie są wpuszczani na zajęcia Klubu . Osobom rozpoczynającym treningi w naszym klubie przysługuje jeden darmowy trening próbny, na drugim należy wnieść miesięczną opłatę.

§ 6

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 7

Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – poinformować trenera o takim stanie lub zdarzeniu przed zajęciami.

§ 8

Za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie Klubu, Klub Sportowy FUX nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe członek Klubu wnosi na własną odpowiedzialność, Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków Klubu.

§ 9

Treningi w K.S. FUX odbywają się na boso. W przypadku problemów ze stopami, jak np. odciski, dopuszczone jest obuwie zmienne. Podczas treningu w obuwiu zmiennym kopnięcia na worek są zabronione). Wymagane jest także przebranie się w strój treningowy (wygodne spodenki oraz koszulka sportowa). Podczas treningu, ze względu na bezpieczeństwo własne oraz osób współtrenujących zakazane jest noszenie biżuterii.

§ 10

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy

§ 11

Klub Sportowy FUX zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. O wszelkich zmianach członkowie Klubu będą informowani.

§ 12

Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 13

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.

§ 14

Klienci nie mogą prowadzić prywatnych zajęć na terenie Klubu dla innych członków Klubu.

§ 15

Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie Klubu, a także za szkodę i zniszczenia wyrządzone w Klubie.

§ 16

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 17

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego, naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie Klubu lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez właściciela. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu ani w całości, ani w części.

§ 18

Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§ 19

Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, kontuzji lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku niestosowania się klienta do wskazówek i zaleceń trenera.

§ 20

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 21

Instruktor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do instruktora Klubu.